طلق

خواص طلق عبارتند از:

  • شفافیت
  • مقاومت برابر نور خورشید
  • ثبات رنگ و …
  • رنگ موجود : شفاف(شیشه‌ای)
  • ضخامت: ۰۱۰ – ۰۲۰ – ۰۲۵ – ۰۴۰ – ۰۵۰ – ۰۸۰
  • متراژ رول: ۲۵یارد و ۵۰یارد
  • عرض : ۱۴۰ سانتیمتر- ۱۶۰ سانتیمتر – ۱۸۰ سانتیمتر – ۲۱۰سانتیمتر
  • بسته بندی : به صورت رول